Aksakal Hukuk ve Arabuluculuk Ofisi

trTR enEN

KONUMUMUZ KONUMUMUZ

Atatürk Cad. 1. Kordon No:148/7
Mustafa Elmas İş Hanı 35210
(Kantar Karakolu Karşısı)

İLETİŞİM İLETİŞİM

Bizi Arayın -
0(232) 441 31 91

Gümrük Uyuşmazlıkları

Gümrük Uyuşmazlıkları

Gümrük Uyuşmazlıkları

a. Güncel Uyuşmazlık Konuları

Gümrük İdaresi gümrük işlemlerinde çok çeşitli konularda incelemeler ve denetlemeler yapmaktadır. Bu konulardan bazıları şöyledir:

• Eşya kıymetini etkileyen royalti sözleşmeleri, borç dekontları, iskonto, vade ve kur farkı faturaları ile ilgili uyuşmazlıklar 

• Gümrük tarife pozisyon cetveline ilişkin uyuşmazlıklar 

• Damping, Anti-damping soruşturmaları 

• Referans fiyat uygulamaları 

• Menşe konusunda uyuşmazlıklar 

• Fiyat farklılıkları 

• Kurum ve kuruluş kontrolleri 

• Transfer fiyatı araştırmaları

b. Gümrük İncelemeleri

i. Gümrük İncelemesi Süreç Yönetimi

Gümrük incelemelerinde, idari aşamanın her bölümünde alanında uzman Mali Müşavir Çözüm Ortağımızla birlikte sizlere destek vererek bu süreci yönetmenize yardımcı olmaktayız.

ii. Gümrük İncelemesine Neden Seçilebilirsiniz?

Gümrük idaresi, aşağıdaki nedenlerle mükellefleri inceleyebilir:

• Bir konu genel olarak taranırken, 

• Sektör incelemeleri sırasında, 

• Karşıt incelemeler nedeniyle, 

• Açıklamaların net, anlaşılır ve ikna edici olmaması, 

• İhbar durumunda

c. Gümrük Cezaları

i. Gümrük Para Cezaları

Gümrük Kanunu'nun 234 - 238. maddelerinde, vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar düzenlenmiştir. Örnek olarak;

• Beyana göre hesaplanan gümrük vergisi ile muayene sonuçlarına göre alınması gereken gümrük vergisi arasındaki fark %5''i aştığı takdirde, gümrük vergisinden ayrı olarak bu farkın üç katı para cezası alınır. 

• Satış birimine göre miktar itibariyle %5''i geçmeyen bir fark ile maddi hesap hatasından doğan noksan kıymet beyanlarında, bu farklara ait gümrük vergisinden başka bu verginin bir katı kadar para cezası alınır. 

• Dahilde işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlalinde, eşyaya ait gümrük vergisinin yanı sıra bu vergilerin iki katı tutarınca para cezası alınır.

Vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak usulsüzlük cezaları ise Gümrük Kanunu'nun 239-241. maddelerinde düzenlenmiştir. cezalar ise düzenlenmiştir. Örnek olarak;

• Gümrük idarelerince verilen kararlara dayanak oluşturan bilgi ve belgelerin ilgili kişiler tarafından yanlış verilmesi halinde, yasada belirtilen usulsuzlük cezası iki kat olarak istenir.

ii. Kaçakçılık Suçu Cezaları

4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca kesilecek para cezaları ve/veya hapis cezasını gerektiren fiiller aşağıdaki gibidir:

• Gerçeğe aykırı belge ile gümrük idaresini yanıltarak, vergilerini hiç ödememek veya eksik ödemek, vergileri ödenmeksizin ödenmiş veya işlemleri yaptırılmış gibi göstermek, vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabiymiş gibi göstermek suretiyle eşya ithal veya ithale teşebbüs etmek, 

• İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ithal etmek veya bunlara teşebbüs etmek, 

• İthali, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve ticari kalite yönlerinden standardizasyon kontrolüne tabi olan eşyayı, standarda uygun olmadığı halde gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak standarda uygun ya da standart dışı göstermek suretiyle ithal etmek, 

• Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak, 

• Herhangi bir işlem veya amaç için belli şartlarla Türkiye''ye geçici olarak ithal olunan eşyayı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle gümrük bölgesinden çıkarmadığı halde çıkarmış gibi göstermek, belirtilen şekilde geçici olarak ithal olunan eşyayı satmak veya bilerek satın almak, 

• Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek, 

• İhraç eşyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek veya eksik ödemek veya Devletçe uygulanan teşvik veya sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden yararlanmak şeklinde haksız menfaat temin etmek.

d. Danışmanlık Hizmetlerimiz

"Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlığı" hizmetimiz, her türlü gümrük işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari ve yargısal aşamada çözümlenmesine ilişkin hizmetlerimizi kapsamaktadır.

Gümrük mevzuatımızın yeni yeni şekillendiği son zamanlarda, Avrupa Birliği uyum sürecine de bağlı olarak hızlı bir yeniden yapılanma gözlenmekte, bu arada bazı uygulamalarda sorunlar ve sonucunda da uyuşmazlık doğabilmektedir.

Güncel gümrük mevzuatına göre, uyuşmazlığın ilk ortaya çıktığı andan verilecek düzeltme dilekçesi, tüm iddia ve belgelerin sunulması gereken bir aşama olarak önem arz etmektedir. Bu aşamada ortaya konmamış iddialar ve belgeler sonraki aşamalarda kanun gereği ileri sürülememektedir.

Gümrük Uyuşmazlıkları Danışmanlığı, ek tahakkukun verilmesi ya da ceza kararının çıkarılmasından uyuşmazlığa ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesine kadar olan süreçte, uyuşmazlığın çözümlenmesi için yapılması gereken işlemleri kapsamaktadır.

Alanında uzman Mali Müşavir Çözüm Ortağımız ile birlikte verdiğimiz hizmetler şunlardır:

• Ek tahakkukun ya da ceza kararının nedenlerinin incelenmesi, 

• Düzeltme dilekçesinin hazırlanması, 

• İtiraz dilekçesinin hazırlanması, 

• Dava açılmasına karar verilmesi durumunda

• Dava dilekçelerine esas argümanların belirlenmesi, 

• Şirket verilerinden hareketle dilekçe eklerinin, dilekçede kullanılabilecek rakamsal çalışmaların yapılması, 

• Literatür taraması, 

• Emsal karar taraması, 

• Duruşmalarda şirket yetkilileri ile birlikte açıklamalarda bulunulması, 

• Temyiz aşamasında dilekçeye esas argümanların belirlenmesi.

e. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uygulamaları Ve Yöneticilerin Bu Kanun Kapsamındaki Sorumlulukları

2003 yılında yürürlüğe giren Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 1932 yılında yürürlüğe girmiş olan 1918 sayılı Kaçakçılığı Men ve Takibine Dair Kanun yürürlükten kalkmıştır. Eski kanun ekonomik sonuçlara hapis cezası verilmesi anlayışını benimserken, yeni kanun günümüz koşullarına uygun olarak sadece ekonomik sonucu olan suçlara ekonomik ceza verilmesi yönünde hazırlanmıştır. Her ne kadar yeni kanun hapis cezası yerine para cezasına ağırlık vermiş olsa da yeni kanun kapsamında da fiile bağlı olarak hapis cezası yaptırımı yer almaktadır.

Firmaların çoğu birer "Gümrük Müşaviri" ile çalışsa da gümrük operasyonları sonucu doğabilecek olumsuzluklar nedeniyle gümrük müşavirleri ile birlikte firma yönetici ve sorumluları da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nedeniyle büyük problemler yaşayabilmektedirler. Bu nedenle suç teşkil eden fiiller ve ilgili yaptırımlar konularında bilgili ve duyarlı olmak gerekmektedir.

Bu konudaki hukuk danışmanlığı hizmetlerimiz ile, gerek firmaların gerekse üst düzey yöneticilerinin karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgemek amaçlanmaktadır.

f. Ortak ve Yöneticilerin Gümrük Kanunundan Kaynaklanan Sorumlulukları ve Yurtdışına Çıkış Yasağı Uygulaması

Şirket ortak ve yöneticilerinin Gümrük Kanunundan kaynaklanan "mali" sorumlulukları yanında şirketin kanunlara aykırı işlemleri nedeniyle "cezai" sorumlulukları da oluşabilmektedir.

Ayrıca, Pasaport Kanunu'nun 22. maddesinde, pasaport vermeye yetkili olan makamlara, vergi borçlusu olduğu bildirilmiş olanlara pasaport veya seyahat vesikası verilmeyeceği belirtilmektedir.

WhatsApp Destek